Polityka prywatności

Sauber Service to firma sprzątająca działająca na krakowskim rynku. Realizujemy usługi porządkowe dla klientów biznesowych i indywidualnych. Naszym celem jest świadczenie usług na jak najwyższym poziomie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń do nas lub napisz wiadomość.

Polityka prywatności

Sauber Service to firma sprzątająca działająca na krakowskim rynku. Realizujemy usługi porządkowe dla klientów biznesowych i indywidualnych. Naszym celem jest świadczenie usług na jak najwyższym poziomie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń do nas lub napisz wiadomość.

Polityka prywatności

Sauber Service to firma sprzątająca działająca na krakowskim rynku. Realizujemy usługi porządkowe dla klientów biznesowych i indywidualnych. Naszym celem jest świadczenie usług na jak najwyższym poziomie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń do nas lub napisz wiadomość.

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Polak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Sauber Piotr Polak”, przy ulicy Wierzbowej 48a, 32-085 Modlnica, NIP: 7422087961, REGON: 280139940.

W celu kontaktu z Administratorem danych osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy e-mail: biuro@sauberservice.pl

Administrator Sauber Piotr Polak szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Jakie dane osobowe są gromadzone przez Administratora?

Administrator gromadzi tylko te dane osobowe, które są konieczne do realizacji usług lub aktywności, na które Użytkownicy wyrazili zgodę, a także te, które są konieczne wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Podanie wszelkich danych jest dobrowolne, a w przypadku zawarcia umowy – niezbędne do jej zawarcia.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w przypadku prawnie uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na ustaleniu oraz dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, jak i do celów statystycznych i wewnętrznego raportowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacje ogólne

Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), w szczególności takie dane jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających.

Przetwarzanie (danych osobowych) – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzanie danych osobowych – informacje szczególne

 1. Kategorie danych osobowych

Administrator gromadzi tylko te dane osobowe, które są konieczne do realizacji usług lub aktywności, na które Użytkownicy wyrazili zgodę, a także te, które są konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Podanie wszelkich danych jest dobrowolne, a w przypadku zawarcia umowy – niezbędne do jej zawarcia.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w nastepujących celach:

 • zawarcie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacja zawartej umowy lub w celu świadczenia usług przez Sauber Piotr Polak na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO;
 • komunikacji (telefonicznej lub mailowej), na podstawie uzasadnionego interesu Doradztwo Prawne Maciej Rylski na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać tylko wtedy, gdy wyrazi Pani/Pan na to zgodę lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, o ile zaistnieje taka konieczność. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć pracownicy Administratora, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy oraz innych usług wykonywanych na Pani/Pana rzecz.

 

Przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sauber Piotr Polak, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

Każdy uprawniony ma prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy przekazane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane. W przypadku, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane, istnieje możliwość:

 • dostępu do podanych danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 1. Prawo do sprostowania danych osobowych

Każdy uprawniony, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 1. Prawo do usunięcia danych osobowych

Każdy uprawniony, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • określona zgoda, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane, została przez Pani/Pana wycofana;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, szczególnie na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • nie wyraził/a Pan/i zgody, na przetwarzanie danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest bezterminowa, może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje każdemu, kogo niniejsze dane dotyczą i ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionują Pan/i prawidłowość danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Pan/i danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Pan/i danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych żąda Pan/i ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy zgłosił/a Pan/i sprzeciw wobec przetwarzania Pan/i danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie.
 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W dowolnym momencie może Pan/i wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pan/i danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jednocześnie, gdy osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 1. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych

Każdy uprawniony, którego dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pan/i dane osobowe, które zostały dostarczone Administratorowi, jednocześnie te dane osobowe mogą zostać przesłane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody oraz jeżeli odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych narusza zasady RODO, każdy uprawniony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

W razie wszelkich wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem danych osobowych Sauber Piotr Polak.

___________________________________________________________

 

Polityka cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Pani/Pana urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

W jaki sposób pliki cookies są wykorzystywane?

Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; co pozwala rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Pliki cookies umożliwiają uzyskanie podstawowych informacji o tym np. jak często odwiedzany jest serwis Sauber Piotr Polak, jak również jakie elementy serwisu najbardziej interesują odwiedzającego (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Doradztwo Prawne Maciej Rylski wykorzystuje informacje jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików cookies na swoim komputerze, jak również każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies.